Connection using old (pre-4.1.1) authentication protocol refused (client option 'secure_auth' enabled)
 Ky hieu Loi   : 2049
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 64
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/maincore.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 64
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/maincore.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 66
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/maincore.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 80
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/maincore.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 96
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/maincore.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 100
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/maincore.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 103
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/maincore.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 318
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/includes/functions.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 318
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/includes/functions.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 318
 Trang co Loi   : /home2/cameraqu/public_html/includes/functions.php
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) | Camera quan sat | Camera giam sat
04:11 am. Wednesday, 13/11/2019
 • Trang chủ
  • Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
    Ky hieu Loi   : 1045
    Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
    Dia chi IP    : 3.233.217.242
    Referer     : 
    Ten File     : /index.php
    Dong co Loi   : 
    Trang co Loi   : 
   
   Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
  • Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
    Ky hieu Loi   : 1045
    Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
    Dia chi IP    : 3.233.217.242
    Referer     : 
    Ten File     : /index.php
    Dong co Loi   : 
    Trang co Loi   : 
   
   Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
  • Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
    Ky hieu Loi   : 1045
    Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
    Dia chi IP    : 3.233.217.242
    Referer     : 
    Ten File     : /index.php
    Dong co Loi   : 
    Trang co Loi   : 
   
   Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 • Tuyển dụng
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)  Xem Demo thiết bị
 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
 
 
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
 Ky hieu Loi   : 1045
 Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
 Dia chi IP    : 3.233.217.242
 Referer     : 
 Ten File     : /index.php
 Dong co Loi   : 
 Trang co Loi   : 
 Tag
 • Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
   Ky hieu Loi   : 1045
   Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
   Dia chi IP    : 3.233.217.242
   Referer     : 
   Ten File     : /index.php
   Dong co Loi   : 
   Trang co Loi   : 
  
  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
   Ky hieu Loi   : 1045
   Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
   Dia chi IP    : 3.233.217.242
   Referer     : 
   Ten File     : /index.php
   Dong co Loi   : 
   Trang co Loi   : 
  

  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
   Ky hieu Loi   : 1045
   Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
   Dia chi IP    : 3.233.217.242
   Referer     : 
   Ten File     : /index.php
   Dong co Loi   : 
   Trang co Loi   : 
  

   

  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
   Ky hieu Loi   : 1045
   Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
   Dia chi IP    : 3.233.217.242
   Referer     : 
   Ten File     : /index.php
   Dong co Loi   : 
   Trang co Loi   : 
  
  Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
   Ky hieu Loi   : 1045
   Thoi gian    : Wed, November 13, 2019 04:01:17
   Dia chi IP    : 3.233.217.242
   Referer     : 
   Ten File     : /index.php
   Dong co Loi   : 
   Trang co Loi   : 
  
  1. :
  Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình DươngỦy Ban Nhân Dân Linh Chiểu - Thủ Đức
  Cty TV TK Điện Lực - Điện Lực 2 - Q.5Điện Lực Bình Thuận - Bình Thuận
  Điện Lực Bình Phước - Bình Phước Cảng Cam Ranh - Khánh Hòa
  TT Kiểm Định Và Chứng Nhận 2 - Q.1Hãng Hàng Không Jetstar - Tân Bình
  2. :
  Bệnh Viện 115 - Q.10Bệnh Viện Bình Dân - TP.HCM
  Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - Q.3Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai - Biên Hòa
  Bệnh Viện Hóc Môn 
  3. :
  Ngân Hàng Agribank - Q.5 Ngân Hàng ĐT & Phát Triển VN - Q.1
  Ngân Hàng TM-CP SG Công ThươngNgân Hàng Công Thương Sở Giao Dịch 2
  Ngân Hàng Đại Dương - Q.1 
  4. :
  Trường Đại Học Bách KhoaTrường Đại Học An Ninh - Thủ Đức
  Trường Đại Học Khoa Học Tự NhiênTrường Đại Học Dương Minh - TP.HCM
  Trường Trung Cấp An Ninh ND 2 - ĐNTrường Tiểu Học Việt Mỹ - TP.HCM
  Trường Nhật Ngữ Đông Du 
  < >
  : 0
  Camera | Camera quan sat | Camera giam sat | Camera an ninh | Lắp đặt Camera quan sát | Camera IP | Camera Analog | Báo trộm | Tổng đài bộ đàm | Báo cháy | Camera quan sát | Camera giám sát
  | wulian việt nam | nha thong minh | giai phap nha thong minh | nang nguc | nang mui